Tanulmányi és vizsgaszabályzat

.

A 2016/17. tanévtől a testneveléssel kapcsolatos változások


A Sportközpontban felvehető testnevelés kurzusok térítési díja:

(6.sz. melléklet 51. oldal)


1. § A felsőfokú szakképzésre, valamint az alap- és osztatlan képzésre felvett hallgató két féléven át félévente 1 (egy) testnevelési kurzus ingyenes felvételére jogosult; ennek nem teljesítése vagy „felmentés”, „sportolói kikérő” útján történő teljesítése esetén további (akár az oklevél megszerzéséhez kritérium-feltételként előírt) testnevelési kurzusok teljesítése kizárólag térítési díj ellenében lehetséges.


2. § Mesterszakos képzésben, vagy további (párhuzamos) képzésben (amennyiben a hallgató újabb felvételi eljárást követően létesít további – párhuzamos – jogviszonyt) a hallgató a még fel nem használt ingyenes óraszám erejéig jogosult testnevelés kurzus ingyenes felvételére.


3. § Amennyiben a hallgató
a.) egy félévben egynél több testnevelés kurzust vesz fel; vagy
b.) a fentiek szerinti ingyenes testnevelési kurzusokon túlmenően további testnevelés kurzus(oka)t vesz fel, a második vagy további kurzusokért 300 Ft/óra térítési díjat köteles fizetni.

 

                                                                                -----------------------------------------------------


Kreditértékű kurzusok:

A Sportközpont által meghírdetett kreditértékű kurzusok ingyenesek, kivéve az Erasmus képzésben résztvevő hallgatóknak. Azt a két kritérium tárgyként felvett kurzus után, illetve mellett lehet felvenni. A kredites kurzus nem számít be a kötelező kritérium tantárgyként előírt kurzusokba.

 

 

 

1. Képzési rend:


1.1. Az SZTE-n két félévben testnevelési kurzus teljesítése kötelező, kritérium tárgy jelleggel. A testnevelés kurzusok ingyenesek. Az első két félévben kurzusmeghirdetési technikával biztosítani kell az első évesek kurzushoz jutását, majd a szabad helyekre bárki bejelentkezhet. 


1.2. A képzés formája: heti 2 óra gyakorlat. A heti 1 órás kurzusok (úszás) egy kurzusnak számítanak.


1.3. A képzés módja: a Sportközpont által meghirdetett és elfogadott kurzusok. 


1.4. A hallgatónak a félév folyamán 12 alkalommal kell a kurzusokon megjelenni és a követelményeket teljesíteni. A követelmények teljesítése a szorgalmi időszak utolsó hat hetében nem lehetséges.


1.5. A kurzusfelvétel az ETR -ben meghirdetett kurzusok szerint a megadott határidőn belül lehetséges. Határidő után a kurzusokat csak a Sportközpont engedélyével mulasztási díj megfizetése mellett lehet felvenni. 


1.6. Az első két félévben a testnevelés felvétele ajánlott és csak ekkor biztosított a kurzushoz jutás.


1.7. A hiányzásokat az órát tartó oktatóval történő megbeszélés szerint kell pótolni. Pótlásra heti egy alkalommal van lehetőség a meghatározott kurzusokon. Egy adott napon csak egy kurzus teljesíthető.


1.8. A felmentéseket az ETR megfelelő kurzuskódján kell jelezni, és a hozzá tartozó dokumentumokat a Sportközpontban kell leadni a félévkezdés utáni első két héten. (Orvosi igazolás, sportegyesületi kikérő és igazolás, indexmásolat, egyéni tanrend, külföldi részképzés, stb). Az ETR-n történő jelentkezés nem elegendő!


1.9. A felmentések elfogadásáról a hallgató értesítést kap.ű


1. 10. A követelmények teljesítéséhez félévente csak egy kurzus vehető figyelembe. Minden más beszámításhoz a Sportközpont engedélye szükséges.

 


2. Értékelés: 

 

2.1. Teljesítette: minősítést kap az a hallgató, aki a aki 12 foglalkozást teljesítette. A sportolói felmentést megkapta és a félév során a felmentés alapjául szolgáló sporttevékenységben rendszeresen részt vett és az erről szóló igazolást csatolja.

2.2. Nem teljesített minősítést kap az a hallgató, aki az 1. pontban leírtakat nem teljesítette. 


2.3. Az  kurzusteljesítési lapon az oktató aláírását, illetve a minősítést a vizsgaidőszak utolsó napjáig kell megszerezni. A határidő utáni bejegyzésekért mulasztási díjat kell fizetni.


3. Méltányosság: 

3.1. A hiányzó (fel nem vett, vagy nem teljesített) kurzusok a képzési idő első két félévén túl is teljesíthetőek. Egy félévben csak egy kurzus pótolható. A pótlást kérvény nélkül az ETR-ben kell felvenni. 

 

4. Abszolutórium követelmények: 

4.1. Két félévben legalább egy-egy megfelelt minősítésű testnevelés kurzus teljesítése az abszolutórium része, záróvizsgára az bocsátható, aki az előírásokat teljesítette. 

 

5. Kiegészítő rendelkezések:


5.1. A külföldi vagy Szegeden kívüli részképzésben résztvevő hallgatók testnevelési kötelezettségeiknek egyedi felmentés szerint tesznek eleget a Sportközpont vezetőjének engedélye alapján. 


5.2. Az egyéni tanrendre is az 5.1. pont vonatkozik.

 
5.3. Az egyedi elbírálás szerinti igényüket kötelesek a félév megkezdése előtt a Sportközpont vezetőjének írásban bejelenteni.

 
5.4 Más intézményben, külön végzettséggel bizonyítottan teljesített féléveket a szükséges dokumentumok bemutatása után a Sportközpont elfogadja. Ebben az esetben a kurzusbeszámításhoz kapcsolódó kurzusokat kell felvenni.


5.5 Egyedi problémák esetében a Sportközpont igazgatójához kell fordulni.

5.6 Idegen nyelven folyó, költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók testnevelési kötelezettségéről külön szabályzat intézkedik


5.7. Jelen ügyrend a TVSZ mellékletét képezi. Minden további kérdésben a TVSZ , illetve a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzatának rendelkezései az irányadók.