Sport és Rekreációs Bizottság

A SZTE Sport és Rekreációs Bizottságának
Működési Szabályzata
 
A Szegedi Tudományegyetem Sport és Rekreációs Bizottságának feladata az egyetem testneveléssel, sporttal és rekreációs tevékenységével kapcsolatos kérdésekben való állásfoglalás, valamint a fenti témákban a Szenátus elé kerülő anyag előkészítése. Tevékenységével segíti az egyetemi polgárok sport és rekreációs tevékenységét, megőrzi és fejleszti az egyetem eddigi ilyen irányú értékeit.

1. §
A Sport és Rekreációs Bizottság
(1) A Sport és Rekreációs Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tagjai: a Szenátus által megválasztott elnök, a Sportközpont vezetője, 5 fő oktató a szakterület képviseletében, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban EHÖK) sport ügyekkel foglalkozó tisztségviselője, karonként egy-egy hallgató, valamint az Universitas Sport Club Szeged ügyvezető elnöke. 
Összesen: 20 fő.
(2) A bizottság elnöke a Szenátus által megválasztott elnök.
(3) A bizottság titkára a Sportközpont vezetője.
(4) A bizottság oktató tagjait az elnök kéri fel a szakterület javaslata alapján. Az oktatói tagok felkérése mandátuma három év időtartamra szól.
(5) A bizottság hallgató tagjait az EHÖK delegálja. Megbízásuk – mely megszűnik a hallgatói jogviszony megszűnésével, vagy a delegáló általi visszahívással – egy évre szól és megújítható. 
(6) A bizottsági tag tanácskozási és szavazati joggal vesz részt a bizottsági üléseken.
(7) A bizottság állandó meghívottja tanácskozási joggal a hallgatói ügyek rektorhelyettese és az EHÖK elnöke.
(8) A bizottság elnöke hatáskörében:
a) összehívja a bizottság üléseit,
b) vezeti a bizottság üléseit,
c) elrendeli a szavazást,
d) megállapítja a szavazás eredményét,
e) szavazategyenlőség esetén dönt.
(9) A bizottság titkárának feladatai:
a) javaslatot tesz a bizottság elnökének a bizottsági ülések napirendjére;
b) összegyűjti és gondozza a bizottsághoz beérkezett pályázatokat;
c) kihirdeti a bizottság döntéseit, kiértesíti a pályázókat;
d) végrehajtja a bizottság által rábízott feladatokat;
e) a bizottság elé kerülő előterjesztések szakmai egyeztetése a hallgatói képviseletekkel és a javaslatok megtétele.
(10) Az elnök vendégeket hívhat a bizottság ülésére. A meghívottak szavazati joggal nem rendelkeznek.


2. §
A Sport és Rekreációs Bizottság döntéshozatala
(1) A bizottsági ülés határozatképes, a tagok legalább kétharmadának megjelenése esetén.
(2) A bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
(3) A bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(4) A bizottság feladatai:
a) Állásfoglalás az intézmény testneveléssel, sporttal, rekreációs tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, valamint ezek tárgyában a Szenátus elé kerülő és egyéb egyetemi döntést igénylő írásos dokumentumok előkészítése, előterjesztése, véleményezése.
b) Javaslattétel az EHÖK felé a hallgatói normatíva sport és rekreációs célokra történő felosztási keretére.
c) A Sport Kuratórium által kiírt pályázatok alapelveinek meghatározása.
d) Az egyetemi sport támogatásra biztosított központi forrás mértékének felhasználási elveinek meghatározása.
(5) A bizottság feladatát a javaslatok megfogalmazásán és azok megvalósításának ellenőrzésén keresztül gyakorolja.
(6) A Sport és Rekreációs Bizottság a (4) bekezdés b) pontjában leírt javaslatát a hallgatói normatíva felosztásának elfogadását követő első ülésén alakítja ki és terjeszti az EHÖK elé. A sport és rekreációs célokra elkülönített keret felosztását a bizottság javaslata alapján az EHÖK Elnöksége hagyja jóvá.
(7) A bizottság üléseit az elnök hívja össze a feladatok mentén, de legalább félévente egy alkalommal.
(8) A bizottság napirendjét a titkár előterjesztése alapján az elnök határozza meg. A bizottság napirendjéhez bármely tag kiegészítéseket tehet.
(9) A bizottságot össze kell hívni, ha tagjainak több mint 30%-a azt a téma megjelölésével írásban kéri.
(10) Határozatképtelenség esetén az eredeti időponttól számított 2-8 nappal későbbi időpontra a bizottság ismételten összehívható az eredeti napirenddel. Ebben az esetben a megjelentektől függetlenül határozatképes. Döntéseit ebben esetben is a 3-as bekezdés szerint hozza meg.
(11) A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni.
a) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévők nevét, a határozatokat illetve azok indoklását.
b) A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére a titkár vezeti.
c) A jegyzőkönyvet az elnök és két tag (melyek egyikének hallgatónak kell lennie) hitelesíti.

3. §
A Sport és Rekreációs Bizottság Kuratóriuma
(Sport Kuratórium)
(1) A Sport Kuratóriumot (továbbiakban kuratórium) kuratórium elnökéből, az EHÖK Sportreferense, valamint a 12 kar hallgatói képviselőiből áll. 
(2) A kuratórium elnökét a Sport és Rekreációs Bizottság választja a karok által a bizottságba delegált oktatók közül. Az elnök megbízatása három évre szól.
(3) A kuratórium titkára az EHÖK sport ügyekkel foglakozó tisztségviselője. Akadályoztatása esetén az EHÖK Elnökségének megbízása alapján valamely bizottsági tag helyettesíti.
(4) A kuratórium állandó meghívottjai tanácskozás joggal a Sportközpont és az Universitas Sport Club Szeged elnökségének képviselői. 
(5) A kuratórium határozatképes a szavazásra jogosult tagok legalább kétharmadának jelenléte esetén.
(6) A kuratórium minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
(7) A kuratórium döntéseit egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(8) Határozatképtelenség esetén az eredeti időponttól számított azonos napon egy órán belül a kuratórium ismételten összehívható az eredeti napirenddel. Ebben az esetben a megjelentektől függetlenül határozatképes. Döntéseit ebben esetben is a 3-as bekezdés szerint hozza meg.
(9) A kuratórium feladata az EHÖK által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök pályázat útján történő felosztása. A pályázatok elbírálásának rendjét – a Sport és Rekreációs Bizottság által meghatározott elvek szerint – a kuratórium maga határozza meg.
(10) A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni
a) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévők nevét, ill. a határozatokat.
b) A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére a titkár vezeti.
c) A jegyzőkönyvet az elnök és két tag hitelesíti.
(11) A kuratórium elnöke hatáskörében:
a) írásban összehívja a kuratórium üléseit az ülés előtt legalább 5-7 nappal 
b) vezeti a kuratórium üléseit,
c) elrendeli a szavazást, 
d) megállapítja a szavazás eredményét,
e) szavazategyenlőség esetén dönt.
(12) A kuratóriumi tag tanácskozási és szavazati joggal vesz részt a kuratórium ülésein.
(13) A kuratórium titkárának feladatai:
a) javaslatot tesz a kuratórium elnökének a kuratórium ülésének napirendjére,
b) összegyűjti és gondozza a kuratóriumhoz beérkezett pályázatokat,
c) kihirdeti a kuratórium döntéseit, kiértesíti a pályázókat,
d) végrehajtja a kuratórium által rábízott feladatokat.

4. §
A Sport Kuratórium pályázatai
(1) A kuratóriumhoz pályázatot csak az SZTE hallgatója vagy az SZTE-n működő hallgatói öntevékeny és ad hoc csoport adhat be. Az Universitas Sport Club Szeged szakosztályai, csak különösen indokolt esetben kaphatnak pályázati támogatást.
(2) Pályázati forrásból csak SZTE hallgató részesülhet.
(3) A kuratóriumtól illetve a bizottságtól elnyert támogatások felhasználásával kapcsolatban a pályázat elbírálója megkötéseket írhat elő.
(4) A pályázatok elbírálásáról készült jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke megküldi a Hallgatói Szolgáltató Irodának az elbírálást követő 3 munkanapon belül.
(5) A pályázati támogatások elszámolására a SZTE mindenkori pénzügyi szabályai érvényesek.
(6) Kifizetés nem teljesíthető azon pályázóknak, akik az előző pályázatokon kapott támogatással nem számoltak el a Kuratórium által meghatározott időpontig.
(7) A támogatásból beszerzett eszközök leltári tárgyként a SZTE tulajdonát képezik, és a támogatott karok, valamint a Sportközpont leltárába kerülnek. Ezen eszközök nyilvántartására a SZTE Leltározási Szabályzatának előírásai érvényesek.
(8) A kifizetések rendjéről, a pályázatból beszerzett eszközök leltárba vételéről és a leletári felelősségről az általános törvényi előírások és az SZTE szabályzatai az irányadók. 

5. §
Záró rendelkezések
(1) A bizottság szervezeti és működési szabályzatát maga alkotja meg, és azt bemutatja a Rektornak.
(2) A bizottság és a kuratórium dokumentumai a SZTE Rektori Hivatalban a hallgatói ügyek rektor helyettesének irattárában kerülnek kezelésre.
(3) Ezen szabályzat 2010. ……………. napján lép hatályba.
(4) A szabályzat elfogadásával egyidejűleg az SZTE ebben a tárgykörben korábban érvényes rendelkezései hatályukat vesztik.
Szeged, 2007. május

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor